Vakiinnuttaminen

Vakiinnuttaminen etsii paikkaa käytänteelle organisaatioiden arjesta.

Teksti: Katri Halonen


Miten projektin toteuttajataho ja osatoteuttajat mahdollistavat ja tukevat omalla toiminnallaan projektitulosten hyödyntämistä?

Millaisista lähtökohdista kumppani- ja kokeiluorganisaatiot toimivat ja miltä projektinne näyttää heidän silmissään?

Millaisista haasteista kumppaniorganisaatiot kertovat arkityössään ja kuinka käytänteenne olisi varioitavissa ratkaisuksi – ja tuottaako projekti aidosti sopivia ratkaisuja heille?

Vakiinnuttaminen keskittyy uuden käytänteen upottamiseen organisaatioiden arkeen. Usein luontevinta on aloittaa vakiinnuttaminen oman organisaation sisältä ja sen jälkeen kehittäjäkumppanien toimintaympäristöistä.

Vakiinnuttaminen edellyttää tiivistä yhteistyötä, joka vaatii paljon yhteistä aikaa. Tämä vuoksi on tärkeää pohtia, keiden sito­uttaminen mukaan orastavan käytännön testaamiseen on olennaisinta.

Toiveissa oleva ihannekumppani on luotettava ja haluaa paikantaa käytänteen siirtämisen mahdolliset sudenkuopat yhtä innokkaasti ja ratkaisukeskeisesti kuin projektin kehittäjäryhmäkin. Vakiinnuttaminen on sovitettava projektissa ja etenkin kokeilukumppanilla käytössään oleviin resursseihin ja rajattava tarkasti.

On tarkkaan mietittävä projektin tavoitteiden kannalta, onko tärkeämpää pyrkiä vakiinnuttamaan uusi käytänne vain muutamaan organisaatioon mahdollisimman kiinteäksi osaksi heidän arkeaan.

Toinen vaihtoehto on keskittyä vakiinnuttamisen suuntaiseen työskentelyyn mahdollisimman monella suunnalla (vrt. projektinne tiedottamisen tavoitteet), mikä voi tuottaa innostuneita yllätyksellisiäkin kokeilukumppaneita – tai osoittautua hyväksi tiedottamiseksi, mutta uusien kokeilukumppanien haalimisen näkökulmasta tulokseltaan heikoksi toiminnaksi.

TAULUKKO 3. Vakiinnuttamisen erilaisia foorumeita

YksilötOman organisaation kollegat, joiden työn tunnet niin hyvin, että tiedät uuden käytänteen tuovan kollegan arkeen lisäarvoa.
Tiimi & johtoKokeilijaryhmä omasta organisaatiostasi, joka autonomian tasosta ja käytänteestä riippuen muokkaa käytännettä omin tarkoituksiinsa sopivaksi johdon tuella tai vähintäänkin niin, että johto on tietoinen.
JohtoTekee päätöksen käyttöönotosta ja tukee uusien tiimien saamista mukaan kokeilemaan oman organisaation sisällä.
Uusi organisaatioMikäli edelliset vaiheet ovat osoittaneet uuden käytännön hyödylliseksi, tuetaan oman organisaation ulkopuolisten uusien organisaatioiden johtoa uuden käytänteen käyttöönoton edellyttämässä muutosjohtamisessa.
 • ohjausryhmän ja projektin toimintojen ympärille syntyneen verkoston avulla löydettävät uudet organisaatiot, joiden arkeen käytännöstä näyttäisi olevan hyötyä
 • lähestyminen voi tapahtua yksilöistä, tiimistä ja/tai johdosta käsin, kunkin organisaation tilanteesta riippuen.

Projektityöntekijästä uuden käytänteen kuriiriksi

Vakiinnuttaminen on usein luontevinta aloittaa läheltä eli toteuttajaorganisaatio(i)sta ja niistä toimijaryhmistä, jotka ovat olleet suoraan yhteyksissä projektiin mahdollisuuksien mukaan jo sen suunnittelusta asti. Pohja toiminnalle luodaan siten, että koko kehittämistyö kohdentuu organisaation kannalta tärkeän haasteen ratkaisemiseen.

Tällöin vakiinnuttaminen tapahtuu luontevana osana arkea: neuvottelut, käytäväkeskustelut, yhteiset pilotit ja projektin nivominen organisaation muuhun toimintaan edesauttavat luontevan kehittämistyön nivomista osaksi työarkea (Peltola 2007, 74).

Etenkin tilanteissa, joissa projekti sivuaa vain väljästi toteuttajaorganisaation perustehtävää, juurruttaminen voi olla haastavampaa, sillä uuden käytänteen ja avausten hyötyjen on aidosti ruokittava myös organisaation perustehtävää.

Vakiinnuttaminen oman organisaation sisällä voi lähteä liikkeelle joko johdon päätöksestä tai yksilöiden kehittämistarpeen kokemuksesta. Yleensä muutosjohtajuuden näkökulmasta ”ruohonjuuritasolta” lähtevä aktiivitoimijoiden aikaan saama muutos on tehokkaampaa. Siksi vakiinnuttamisen polku aloitetaan tässä luvussa yksilöistä.

Tulokulmasta riippumatta juurtunut toimintamalli vaikuttaa aina eri organisaatiotasoilla. Yksilö, joka kokee, että uusi käytäntö voisi tuoda (osa)ratkaisun arkensa ongelmiin, levittää tietä kokeilustaan omaan lähiyhteisöönsä.

Yksilön omaksuma uusi tapa toimia vaikuttaa usein vähintäänkin epäsuorasti myös hänen ympärillään olevaan tiimiin tai muuhun lähiyhteisöön. Heidän toimintansa taasen heijastelee laajemmin organisaation eri yksiköihin ja tasoihin. Viimeistään tiimin innostuksen kohdalla on johto myös hyvä ottaa mukaan tiedon saajana ja toisinaan myös kehittämiskohteesta ja -tavasta riippuen päätöksentekijänä.

Etenkin suuremmissa toteuttajaorganisaatioissa kehittämistoiminta saattaa olla organisaatiorakenteessa oma osastonsa. Sinne on vuosien saatossa kertynyt projektimaisen kehittämistoiminnan erityisasiantuntijoita, jotka tuntevat hyvin myös verkostojohtamisen ja eri rahoitusinstrumenttien mukaisen hallinnon ja raportoinnin käytänteitä.

Vaarana on kuitenkin, että tällöin projektit irtaantuvat arjesta ja kehittämistyötä pahimmillaan tehdään organisaation kehittämistarpeiden sijasta rahoitustarpeiden ohjaamana (Peltola 2007, 74). Koska projekteissa ratkaistava ongelma kytkeytyy usein organisaation perustoimintaan, perustoiminnasta irtautuneessa kehittäjäyksikössä on uhkana, että omakohtainen into juurruttaa kehitettävää asiaa jää kevyeksi, sillä se ei kiinnity kehittäjäyksikössä toimivien arkeen.

Onkin huomattu, että projektien juurruttamisen kannalta on tehokkainta, että perustehtävissä toimivaa vakituista henkilöstöä siirretään projekteihin ja projektipohjaisesti palkattavat henkilöt tekevät projekteihin siirtyvien perustoimintaa (Peltola ym. 2007, 75).

Ilman vahvaa yhteyttä perustoiminnan työntekijöihin projektin puitteissa tehtävä yhteisideointi, tiedottaminen ja mielipiteiden vaihto voivat jäädä perustoiminnan kehittämisen kannalta irrallisiksi.

Tällöin juurruttaminen omaan organisaatioon voi muotoutua erittäin haasteelliseksi, ja voikin olla järkevämpää siirtää juurruttamispanos esimerkiksi alan ammattilaisten erilaisiin verkostoihin. 

Vaikka muutos olisi lähtenyt ruohonjuuritason innostuksesta, ei pysyvää muutosta tapahdu ilman johdon päätöstä. Muutoksen laajuudesta riippuen päätöstaso voi olla suurissa organisaatioissa toisinaan vaikeasti määrittyvä, kun toimijaportaita on lähijohdon ja organisaatiojohdon välillä useita. Tässä tekstissä sanalla ”johto” viitataan siihen tahoon, jonka päätösvaltaan kukin päätös projektin käyttöönoton osalta kuuluu.

Projektin ydinryhmän ulkopuolelle suunnattavan juurruttamisen lähtökohtana on, että uusi malli on todettu hyväksi ja organisaation linjausten mukaiseksi. Suuremmissa organisaatioissa johdolla voi olla keskeinen rooli laajemman levittämisen onnistumisessa. Johto voi myös organisoida konkreettista tukea projektille esimerkiksi taloushallinnon ja viestinnän osaajien avun kautta.

Johto voi kutsua eri yksiköitä ja tiimejä mukaan kokeilemaan ja varioimaan käytännettä ja myös edellyttää keskijohtoa osallistumaan kehittämisprojektiin. Tämä lähettää samalla viestiä, että projektityön tekijöiden työtä arvostetaan ja se osataan nähdä osana laajempaa kokonaisuutta.

Ohjausryhmän jäsen juurruttamisen agenttina

Ohjausryhmällä on juurruttamisen kannalta erityisen tärkeä rooli. Monissa projekteissa ohjausryhmä on ainoa muodollinen yhteistyöelin, joka kokoaa yhteen kehittämisprojektin kannalta olennaisia tahoja, joka voivat johtaa tai edesauttaa muutosta omissa taustayhteisöissään osana omaa työarkeaan.

Ohjausryhmän jäseniä valittaessa onkin olennaista huomioida sekä ryhmän jäsenten taustayhteisö ja heidän roolinsa yhteisöissään että ohjausryhmän jäsenten sitoutuminen kehittämisprojektiin. Ohjausryhmän jäsenillä tulee olla riittävästi kontakteja, asiantuntemusta ja vaikutusvaltaa, jotta he voivat edistää juurtumiseen johtavia päätöksiä omissa organisaatioissaan ja verkostoissaan (ks. Peltola 2007, 68).

Ohjausryhmän jäsenet eivät ole vain ohjaamassa ja valvomassa projektin toiminnan toteutumista suunnitelmien mukaan.

Juurruttamisen näkökulmasta on valvovan roolin ohella jopa keskeisempää, että ohjausryhmän jäsenet vievät tietoa omiin verkostoihinsa ja auttavat kehittämisprojektin toimijoita löytämään mahdollisia kokeilukumppaneita.

Ohjausryhmän rakentaminen juurruttamista edistäväksi edellyttää monien näkökulmien ottamista huomioon.

Ensinnäkin tulisi löytää henkilöitä, joilla on uskottavuutta omassa organisaatiossaan, kehittämisprojektien ammattilaisyhteisöissä ja omalla laajemmalla toimintasektorillaan ja -alueellaan.

Toiseksi jäsenillä tulisi olla myös vahva sisällöllinen kytkös kehitettävän käytänteeseen, jotta he voivat arvioida sen hyödynnettävyyttä omassa taustaympäristössään.

Haasteellista voi olla myös ohjausryhmän koosta päättäminen. Liian pieneksi jäävässä ohjausryhmäkokoonpanossa ryhmän jäsenten kontaktit ja verkostot eivät riitä tehokkaan juurruttamisen edistämiseen. Toisaalta liian laajoissa ohjausryhmissä on edustettuna niin suuri määrä toimijoita, että keskustelu jää yleiselle tasolle ja sitoutuminen voi jäädä heikoksi.

Kun oikeat ihmiset on saatu kokoon, on ensiarvoisen tärkeää suunnitella ohjausryhmän tapa toimia aktiiviseksi ja juurruttamista tukevaksi. Tämän pohjana on mahdollisimman aito dialogi, joka pyrkii auttamaan projektitoimijoita näkemään kehittämistyön kunkin vaiheen haasteita ja ehdottaa niihin myös ratkaisuja

Avoin ja hyvä ilmapiiri edellyttää ohjausryhmän jäsenten keskinäistä kunnioitusta ja luottamusta toisiinsa. Tätä auttaa yhteinen tekeminen ja sinnikäs pyrkimys rakentaa ilmapiiristä mahdollisimman avoin ja rento. Yhteinen tekeminen, kokeilu ja nauraminen toimivat tässäkin yhteisössä usein tehokkaana ilmapiirin vapauttajana ja sitouttamisen välineenä.

Ohjausryhmälle kallista aikaansa antavan jäsenen kauhistus on, jos hän huomaa jääneensä nimelliseksi kumileimasimeksi vailla aitoa roolia kehittämisidean toteuttamisen ja juurruttamisen edistäjänä.

Ideaalitilanteessa ohjausryhmän jäsenet eivät koe istuvansa kokouksissa (Halonen 2018). Sen sijaan he tulevat mukaan projektin muuhun toimintaan, joka avaa näkökulman kehittämisprojektin käytännön haasteisiin ja potentiaalisin sudenkuoppiin. Ohjausryhmäläisen omakohtainen kokemus antaa pohjan valita, ketkä ohjausryhmäläisen työelämäverkostoissa saattaisivat parhaiten hyötyä uudesta käytänteestä, millaista tietoa he tarvitsevat ja millaisten materiaalien avulla ovet uusien kokeilukumppanien äärelle saattaisivat aueta.

Uusia kumppaneita haetaan ketterien kokeilujen avulla

Vakiinnuttaminen sisältää ajatuksen projektin helmien ottamisen käyttöön muissakin kuin projektin alkuperäisissä toteuttajaorganisaatioissa. Askel tähän suuntaan on, että oman porukan ulkopuolisia toimijoita autetaan testaa­maan ja edelleen kehittämään hyvää käytännettä näiden omiin tarpei­siinsa.

Vakiinnuttamisen onnistumisen avaimet piilevät kehittämistyön toteuttajaorganisaatioiden ja muiden alan toimijoiden tiiviissä yhteydessä toiminnan alusta alkaen.

Tähdätessäsi muutokseen edessäsi on pienten askelten polku. Etenkin itsellesi vieraan organisaation muutosprosessissa mukana oleminen edellyttää jatkuvaa variointia ja pienten etappien kautta etenemistä kokonaisen toimintamallin sijasta.

Testatkaa ketterästi kokeillen uusia ideoita ja toimintatapoja, kuunnelkaa herkällä korvalla palautetta ja tehkää heti päätelmiä siitä, mihin suuntaan kokeilua kannattaa viedä.

Kokeilukult­tuurissa uuden kokeileminen aloitetaan ketterästi pieni pala kerrallaan – mieluiten heti. Uusien ideoiden ja toimintatapojen käytön myötä opi­taan ja voidaan omaksua parhaat palat ja heittää romukoppaan ainakin sillä hetkellä toimimatto­milta tuntuvat.

Vakiinnuttaminen edellyttää luottamusta. Taustalla on saman teeman tai toimenkuvan ympärillä toimivien asiantuntijoiden keskenään jakama ymmärrys eri kohderyhmien kanssa toiminnasta sisältöjen ja ammatillisen toiminnan käytänteiden alueilla. Jaettu ammatillinen perusta ylittää myös organisaatiorajat ja toimii keskustelun ja kokemusten vaihdon dynamona kollegaverkostoissa. On tärkeää ottaa erilaisuutta huomioon ja toivottaa ristiriidatkin ratkaisukeskeisesti tervetulleeksi.

Organisaatiot eivät toimi, vaan yksilöt. Olennaista on siksi panostaa organisaatiorajat ylittävien yksilöiden toiminnan ymmärtämiseen ja tukemiseen. Tällöin myös kokemuksellinen hiljaisen tiedon näkyväksi tekeminen ja vaihtaminen kollegan kanssa helpottuvat.

Juuri hiljaisella tiedolla voi olla keskeinen rooli juurruttamisen onnistumisen kannalta: on helpompaa kuvailla prosessia, jolla jokin käytänne on pilotoitu, kuin tehdä näkyväksi ihmisen rooli ja sen merkitys prosessille. Keskiöön nousevat kumppanuudessa henkilökohtaiset luottamukselliset suhteet sekä keskustelut.

Avoin ja suora keskustelu edistää juurtumista ja parhaimmillaan auttaa ohittamaan karikoita käytänteen saadessa sävyjä eri toimintaympäristöjen myötä. Hyvään keskusteluun kuuluu myös avoin uteliaisuus toisen toimintaympäristöä kohtaan ja herkkyys ottaa huomioon toisen havaintoja ja epäilyksiä.

Kun alkutunnustelut on tehty, kannattaa vakiinnuttamisen kannalta usein perustaa tilapäisiä erilaisia ja eri tasolla toimiva rakenteita. Niiden avulla dialogin ylläpitäminen tulee säännöllisemmäksi ja tiedon vaihtaminen ja siirtäminen luontevaksi osaksi yhteistyötä. Tällaisia rakenteita voivat olla säännölliset organisaatiorajat ylittävät teema-, ohjaus- ja johtotyöryhmät, asiakkaita edustavat kehitys-, yhteismuotoilu- ja vuorovaikutusryhmät sekä usein laveasti yhtä kehittämisprosessia laajemmalla tematiikalla kootut kollegaverkostot.

Kumppanuusverkostoissa on usein mukana julkisen, kolmannen ja yksityisen sektorin toimijoita monenlaisine toimintalogiikoineen ja -kulttuureineen. Usein tämä edellyttää myös ennakkokäsitysten purkamista ja toiselta oppimista.

Erot eivät saa tuoda mukanaan ulkopuolisuuden tunnetta tai eriytymistä. On tärkeää, että hyväksytään erilaisuus ja pyritään raja-aitoja ymmärtäen ja kumoten rakentamaan yhteistä kehittämistoimintaa. Onnistuessaan eri taustojen yhdistäminen tuo mukanaan rikkautta, joka on omiaan ravistelemaan hyvällä tavalla kehitteillä olevaa käytännettä erilaisiin ympäristöihin soveltamisen näkökulmasta.

Omaan ja kumppaniorganisaatioon tapahtuvan juurruttamisen edistäjät ja estäjät (sovellettu Peltola ym. 2007, 94, 96)

Juurruttamista edistää 

 • systemaattinen ja koordinoitu kumppanuuden rakentaminen, henkilökohtaiset kontaktit, yhteinen näkemys ja tahto 
 • juurruttamismahdollisuuksien tunnistaminen, juurruttamisen suunnittelu ja ongelmaratkaisulähtöinen variointi ja yhteistyöhön sitoutuminen 
 • tiedon vaihtamista ja siirtämistä tukevien yhteistyörakenteiden luominen, avoin ja osallistuva ote yhteistyöhön 
 • erilaisuuden tunnistaminen voimavaraksi, yhteistyön tekemisen kasvukivuista yli pääseminen ja sektoreiden välisen dialogisen yhteistyön tiivistäminen 
 • ohjausryhmän tarkoituksenmukainen kokoonpano: edustettuina keskeiset organisaatiot ja edustajilla riittävän korkea asema 
 • ohjausryhmän sitouttaminen ja sisällöllisen asiantuntemuksen hyödyntäminen 
 • kehittämistyön tarvelähtöisyys ja riittävät yhtymäkohdat organisaation perustoimintaan 
 • toiminnan alusta lähtien jatkuva ja tiivis arkinen yhteys organisaatioon sekä sen realiteetteihin ja resursseihin 
 • johdon sitoutuminen kehittämistyöhön, toiminnan ja sen johtamisen kehittäminen samanaikaisesti 
 • työntekijöiden rekrytointi sekä organisaatiosta että sen ulkopuolelta, työntekijöiden jääminen organisaatioon 
 • tiedon siirtämiseen panostaminen, toiminnan sisällön dokumentointi 

Juurruttamista estää 

 • kumppaneiden omista lähtökohdistaan tiukasti kiinni pitäminen sekä toisten toiminnan arvosteleminen 
 • juurruttamisen jättäminen projektin loppuvaiheessa pohdittavaksi ja hoidettavaksi asiaksi 
 • kumppaneiden erillään toimiminen 
 • kumppanien toiminnan eriytyminen ratkaisemattomien ristiriitojen takia 
 • ohjausryhmän kokoaminen jäsenistä, joilla ei ole vaikutusvaltaa omassa organisaatiossaan 
 • ohjausryhmän käyttö pelkkänä teknisenä valvontaelimenä, toiminnan suunnittelemattomuus 
 • perustoimintaan verrattuna liian samanlaisen tai erilaisen toiminnan kehittäminen 
 • kehittämistyön rajaamattomuus, ”kaikkea hyvää kaikille” -tyyppinen kehittäminen 
 • kehittämistyön tekeminen fyysisesti ja henkisesti organisaatiosta irrallaan 
 • johdon jääminen kehittämistyön ulkopuolelle 
 • työntekijöiden palkkaaminen vain organisaation ulkopuolelta, työntekijöiden lähteminen organisaatiosta 
 • kehittämistyötä koskevan tiedon jääminen vain työntekijöille, dokumentoidaan vain projektien toimeenpanoa ja arviointia 

Kumppaneita hakiessa ei kannata ihastua toimimaan vain samanhenkisten kanssa. Erilaisten toimijoiden yhteisessä kehittämistyössä törmäykset ja keskinäiset ristiriidat ovat todennäköisiä. Mikäli projekti tuntuu etenevät jatkuvassa konsensuksen siivittämässä myötätuulessa, on syytä pohtia, tapahtuuko oikeasti mitään muutosta.

Muutos edellyttää luopumista omista käsityksistä tai toimintatavoista, mikä nostaa aina kriittistä keskustelua. Kriittinen keskustelu on merkki aidosta kiinnostuksesta kehittämistyötä kohtaan. Tuo keskustelu on samalla kehittämistyön bensiiniä. Se auttaa synnyttämään jotakin aidosti uutta ja juurruttamisen arvoista.


Työpohjat yhteiskehittämisen avuksi

(Lataa kaikki työpohjat käyttöösi pdf-muodossa.)

 • Työpohja 12: Erilaisten organisaatioiden lähtökohdat uuden käytänteen käyttöönottoon -työpohja lähtee liikkeelle taustaorganisaatio(ide)n lähtökohdista uuden toiminnan vakiinnuttamisen paikkana sekä auttaa pohtimaa juurruttamista potentiaalisten kumppanien näkökulmista.
 • Työpohja 13: Käsikirjoitus ohjausryhmä juurruttamisen agenttina -työpajalle auttaa projektipäällikköä ohjausryhmän alkumetreillä saamaan juurruttamistoiminnan keskeiseksi osaksi ohjausryhmän toimintaa.
 • Työpohja 14: Tuotteen vieminen uuteen organisaatioon -työpohja auttaa pohtimaan uuden toiminnan soveltuvuutta kehittäjäyhteisöstä poikkeavaan toimintaympäristöön sekä rakentamaan soveltamista tukevaa tietopohjaa.
 • Työpohja 15: Uuden toiminnan haasteiden ratkaisukeskeinen kohtaaminen -työpohjan keskiössä on muutos. Muutos edellyttää organisaation toimijoilta uuden oppimista, minkä esteitä voi olla monella yksilön ja organisaation tasolla. Pohja auttaa pohtimaan tyypillisiä karikoita ja tapoja päästä niiden ohi.

Lukuvinkkejä

Halonen, K. (2019) Olisiko aika tehdä ohjausryhmien vallankumous?  Osuma-blogit. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Halonen, K. (2018) Hankkeiden voima on yhteistyössä ja ammattilaisten osaamisen kehittymisessä.  Osuma-blogit. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Ojakoski M. & Pakarinen, T. (toim.) (2014) Tartu verkkoon. Työvälineitä verkostojen johtamiseen ja kehittämiseen. Kuntaliitto.

Valkokari, K., Valjakka, T., Hakanen, T., Kupi, E. & Kaarela, I. (2014) Palveluverkoston kehittämisen työkirja. VTT. (pdf)

Verkostojohtamisen opas (2019) Valtioneuvoston kanslian julkaisuja 2019:12