Hyvä käytänne

Hyvä käytänne on juurruttamisen perusta, mutta kuinka sellaisen tunnistaa?

Teksti: Katri Halonen & Niina Torkko


Millaisia asioita olette luvanneet tuottaa projektisuunnitelmassanne?

Mitkä näistä lupauksista on tarkoitettu juurrutettavaksi toimintaa uudistamalla?

Kenelle eri tuotoksenne ovat hyödyllisiä ja miksi?

Hyvien tai lupaavien käytäntöjen hyödyntä­minen on keskeistä Euroopan sosiaalirahas­ton (ESR) projektitoiminnassa, ja niitä syntyy jossain määrin kaikissa kehittämisprojekteissa. Juurruttamisen ytimessä on projektin tuottamien hyvien käytäntöjen paikantaminen. Hyvälle käytännölle on monta erilaista määritelmää, ja se ymmärretään usein varsin monimerkityksellisesti.

Hyvä käytänne voi olla esimerkiksi tapa toimia, malli toiminnan organisoinnista ja toteuttamisesta tai työmenetelmä.

ESR-hankkeissa puhutaan usein hyvistä käytännöistä, jotka voivat saada monenlaisia muotoja aina videoblogeista tilauskoulutuksiin, julkaisuihin ja pedagogisiin materiaaleihin.

Tuotteistaminen tarkoittaa hankkeessa kehitetyn hyvän käytännön muokkaamista selkeästi hahmotettavaksi kokonaisuudeksi. Tuotteistamisen työprosessin aikana palvelu tehdään näkyväksi ja palvelun avulla pyritään ratkaisemaan jokin valitun kohderyhmän kohtaama haaste.

Sosiaalirahastossa käytänne muuttaa tyypillisesti toimintaa, siksi se on luonteeltaan sosiaalinen. Projektin päämääränä on, että uusi tai joltain osin kehitetty toiminta tulee otetuksi käyttöön ja jatkaa eloaan projektin jälkeen. Kyseessä on siis sosiaalinen innovaatio.

Tarvitaan kekseliäisyyttä ja suunnitelmallisuutta, jotta kehittämistulokset jäävät elämään. Tämän suunnitelmallisuuden keskeisiä etappeja ovat hyvän käytänteen tunnistaminen ja tuotteistaminen sekä niille perustuva juurruttamisen prosessi. Samalla sosiaalisen innovaatin muotoilu voi olla luovaa ja hauskaa yhteistoimintaa.


Hyvä käytänne ratkaisee ongelman

Hyvä käytänne voi olla esimerkiksi tapa toimia, malli toiminnan organisoinnista ja toteuttamisesta tai työmenetelmä. Hyvän käytännön tunnistaa siitä, että se ratkaisee jonkin ongelman tai tekee työstä sujuvampaa ja mielekkäämpää.

Ongelmaan kehitettävä vakuuttava ratkaisu on keskeinen onnistuneen tuotteistuksen lähtökohta (kts. Torkko 2020; Peltola ym. 2007, 35; Tuominen ym. 2015, 8). Tuotteistus helpottaa kiinnostuneiden löytämistä myös varsinaisten projektitoimijoiden ulkopuolelta ja parhaimmillaan houkuttelee uusia kokeilukumppaneita mukaan maistelemaan ja kehittämään yhdessä ratkaisuja.

Hyvä käytänne sosiaalisten innovaatioiden alueella ei ole välttämättä jokin koko­naan uusi toiminta. Itseasiassa se on sitä harvoin. Tyypillisesti sosiaaliseen innovaatioon tähtäävä käytänne on olemassa olevaa toimintaa muokkaava uusi tapa ratkaista jokin toimintaa hiertävä ongelma tai kehittää edelleen esimerkiksi toiminnan keinoja, vaikuttavuutta tai kohdentamista.

Ongelman ratkaisussa huomataan usein, millaiset asiat jo toimivat ja millaisia asioita lisäämällä niitä saadaan kehitettyä vielä toimivammaksi. Hyvän käytänteen tuotteistaminen voi olla vaikkapa vakiintuneen ja hyväksi koetun toiminnan mallintamista siten, että se voidaan siirtää toi­seen toimintaympäristöön uusien ammattilaisten käyttöön.

Projektisuunnitelmaan on usein kirjattu monenlaisia päämääriä ja toimenpiteitä. Usein suunnitelma saattaa olla melko abstraktilla tasolla. Projektin edetessä päämääriä ja toimenpiteitä on hyvä tarkentaa kohti konkretiaa.

Projektin toteuttajat joutuvat tekemään valintoja ja myös jättämään pois sellaisia kehittämisideoita, jotka voisivat olla mahdollisia, mutta eivät mahdu hankkeen resursseihin tai sisälly projektisuunnitelmaan.

Hyvä uusi käytänne tuottaa ratkaisun, jonka on vakuutettava myös oman projektiryhmäsi ulkopuolisia ammattilaisia.

Tämä tulee helpommaksi, jos projektissa on kokeilujen kautta näytetty käytännössä, että uusi ratkaisu on hyödyllinen ja toimiva. Systemaattisesti kerätty tieto käytänteen toimivuudesta sekä siitä, miten se tuottaa asiakkaalle hyvää sekä millä edellytyksillä se on taloudellinen ja eettisesti hyväksyttävä, on myös tärkeää.

Lisäksi on pyrittävä etsimään keinoja, joiden avulla uusi käytänne on varioitavissa eri toimintaympäristöihin su­jahtavaksi ja joiden avulla sen voi odottaa tuottavan hyviä vaikutuksia lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Hyvän käytännön keskeisiä ominaisuuksia ovat

 • aito tarve ja kysyntä
 • näyttö toimivuudesta ja tuloksellisuudesta
 • innostavuus, joka houkuttelee kehittämään omaan toimintaympäristöön soveltuvan version
 • siirrettävyys eri toimintaympäristöihin, joilla on samankaltaisia tarpeita
 • taloudellinen realismi, jonka puitteissa uusi käytäntö on mahdollista ottaa käyttöön ja toteuttaa.

Juurruttaminen on suostuttelevaa toimintaa, jota kannattaa tehdä vain sellaisille, joita tekemäsi ratkaisu saattaisi juuri siinä historian hetkessä ja ympäristössä lähtökohtaisesti kiinnostaa. Joskus briljantti ja upeasti palvelumuotoiltu ratkaisu ei sytytä uusia käyttäjiä ympärilleen.

Lannistua ei kannata. On hyvin mahdollista, että projektissa kehitetään ratkaisua, joka ei ole kyseisessä organisaatiossa juuri sillä hetkellä akuutin tuntuinen. Jos asiakkaan tarve ratkaista ongelma ei ole kovin polttava, kaikin puolin hyvä ratkaisusi ei saa vastakaikua (Parantainen, 13). Silloin on puntaroitava rehellisesti, onko ongelma sellainen, jonka olemassaoloon mahdollinen uusi käyttöönottaja pitäisi herätellä.

Vai saattaisiko ongelma ratkaisuineen olla vaikkapa vuoden päästä ajankohtaisempi. Silloin riittää, että nyt jätetään muistiin kytemään kehittämisprojekti ja prosessin loppuvaiheessa voidaan muistutella kehittämistuloksista, jotta uusi toimija voi palata projektin äärelle, jos/kun asia tulee akuutiksi.

Tuotteistamisella autetaan siis hankkeen kohderyhmän edustajaa ymmärtämään, millaista palvelutuotetta hänelle tarjotaan ja mitä hyötyä hänelle siitä on.

Joskus projektissa voi käydä niin, että kohderyhmän edustajilla on hiukan erilainen näkemys käsillä olevan haasteen luonteesta kuin hankesuunnitelmassa on oletettu. Kohderyhmän avoin kuunteleminen on tärkeää, vaikka hanketiimin käsitys asiasta olisi erilainen kohderyhmän edustajien käsitysten kanssa.

Dialogisessa lähestymistavassa puhutaan ”ei-tietämisen-tilasta”, johon on tärkeää pyrkiä kuunnellessa kohderyhmän edustajia. Omat ennakkokäsitykset jätetään hetkeksi kokonaan syrjään ja erilaisten kysymysten avulla pyritään hahmottamaan, mikä ongelma kohderyhmän mielestä on kyseessä.

Hyviä apukysymyksiä ovat: ”Miten kuvailisit ongelmaa?”, ”Kerro lisää”, ”Millä tavoilla olette yrittäneet aiemmin ratkaista ongelmaa”, ”Mikä auttaisi teitä ongelman ratkaisemisessa?”.

Suljettuja kysymyksiä on hyvä välttää. Kun käsillä olevan haasteen saa muotoiltua mahdollisimman yksinkertaiseen muotoon, ratkaisun löytäminen helpottuu yllättävällä tavalla.

Käytänteestä muokataan palvelutuote

Tuotteistamisen tavoite on muokata projektissa kovalla työllä kehitetystä hyvästä käytännöstä selkeä ratkaisu kohdehenkilön tai organisaation kohtaamaan haasteeseen.

Tuotteistaminen ei ole sama asia kuin standardointi. Etenkin projektien puitteissa syntyvät käytänteet ovat leimallisen usein perusluonteeltaan eri toimintaympäristöihin muokattavia.

Hyvän tuotteen vahvuuksin kuuluu, että se on tarpeellinen ja hyödyllinen selkeästi hahmottuvalle kohderyhmälle. Hyödyllisyys on todennettava käytännön testauksen (tai jos mahdollista tutkimuksellisen näytön) avulla ja osoitettava toimivaksi. Tämän lisäksi sen on oltava siirrettävissä, mitä tukevat helppokäyttöisyys ja sekä mahdollisuus muokata tuotteesta omaan käyttöön sopiva variaatio mahdollisimman helposti.

Tuotteen pitäisi olla helposti saatavilla silloinkin, kun kehittämisprojekti on jo päättynyt. Tuotteen on aidosti muokkauduttava projektimaailman ulkopuolelle toisiin organisaatioihin, toisille toimijoille ja usein pienemmillä resursseilla toteutettavaksi. (Ks. lisää Peltola ym. 2007; Turpeinen ym. 2014, 30, 34–36). Hälytyskellojen kannattaa soida, jos huomaa, että kohderyhmä viestii tuotteen olevan monimutkainen ja vaikeasti ymmärrettävä.

Käytännön työssä kohderyhmän edustajat ovat myös kiinnostuneita siitä, mitä kaikkea palvelun käyttöönotto organisaatiolta vaatii.

 • Pitääkö henkilökunnalla olla jotain erityisosaamista?
 • Millaiset tilat tulee olla käytössä?
 • Millaisia kustannuksia tuotteen käyttöönotto aiheuttaa?
 • Pitääkö hankkia erityisiä välineitä ja mistä niitä saa?

Näihin kaikkiin kysymyksiin on hyvä vastata lyhyesti ja selkeästi palvelun kuvauksessa. Kun mikään käytännön asia ei ole kohderyhmän edustajalle epäselvä, asiaa on alkuinnostuksen jälkeen helppo viedä eteenpäin omassa organisaatiossa.

Mikäli palvelutuote on tarkoitettu otettavaksi käyttöön esimerkiksi oppilaitoksissa tai järjestöissä, hanketiimin on tärkeää miettiä, kuka palvelua käyttää ja kuka tekee päätöksen sen käyttöönotosta.

Vaikka kehitetty palvelu on maksuton, esimerkiksi uusien välineiden hankinta tai joidenkin tilojen käyttö on maksullista. Palvelutuotteesta kannattaa kertoa aktiivisesti paitsi kohderyhmän edustajille myös esimerkiksi rehtoreille tai kolmannella sektorilla yhdistysten toiminnanjohtajille, sillä he tekevät päätökset taloudellisista satsauksista. 

Niina Torkko (2020, 4, 30) kuvailee hyvän käytännön viemistä juurrutettavaan muotoon viisiportaisella prosessilla:

 1. Määrittele hyvän käytännön kohderyhmä.
  • Kuka voisi hyödyntää projektissa kehitettyä hyvää käytäntöä esimerkiksi omassa työssään?
  • On tärkeää rajata kohderyhmä niin pieneksi, että se on mahdollista saavuttaa projektisi puitteissa.
 2. Tunnista kohderyhmän tarpeet.
  • Mihin haasteeseen valitsemasi kohderyhmän edustaja voisi hyödyntää projektissa kehitettyä hyvää käytäntöä?
 3. Rakenna ratkaisun muoto.
  • Missä muodossa kohderyhmä voisi ottaa hyvän käytännön osaksi omaa toimintaansa?
 4. Valitse jakelukanava.
  • Miten projektin kohderyhmä voisi saada hyvän käytännön mahdollisimman helposti käytäntöönsä?
 5. Anna tunnistettava nimi hyvällä käytännölle.
  • Anna kehitetylle palvelulle sellainen nimi, joka jää kohderyhmän edustajien mieleen.

Tuotteistamista ei kannata jättää pienen piirin puuhaksi. Päinvastoin sosiaalisiin innovaatioihin tähtäävä toiminta keskittyy muutosten saamiseen aikaiseksi ihmisissä ja heidän toiminnassaan. Tuotteistus kannattaa siksi tehdä ihmiskeskeisesti osallistamalla potentiaalisia tuotteen käyttäjiä ja kohderyhmiä mukaan myös tuotteistusprosessiin mahdollisimman monipuolisesti.

Prosessia suunniteltaessa kannattaa perehtyä esimerkiksi lähdeluettelosta löytyvään Hyvän käytänteen tuotteistamisen oppaaseen (Torkko 2020) ja Palveluiden tuotteistamisen käsikirjaan (Tuominen ym. 2015), joista löytyy paljon erilaisia työpajamalleja osallistavaan palvelutuotteen kehittämisen avuksi.

Kohderyhmän löytäminen voi edetä positiivisen lumipalloefektin avulla. Muista kerätä palautetta alusta asti ja hyödynnä referenssikuvauksia uusien kohderyhmän edustajien innostamiseksi mukaan.

Referenssikuvauksen teho kasvaa, jos asiakkaanne antaa käyttää valokuvaansa ja suoraan lainausta kommenteista (Parantainen 2012, 42). Referenssinä toimivat henkilöt tuovat mukanaan omat ammatilliset verkostonsa, mikä sisältää potentiaalia kehittämisprosessin viestinnän kulkeutumisen uusiin potentiaalisiin kumppanuusverkostoihin.

Kehittämistyön muokkaaminen tuotteeksi voi olla palkitseva ja innostava osa kehittämistyötä, tuohan se tullessaan uusia toimijoita ja paljon oppimista oman alan muiden toimijoiden työympäristöistä.

Käytänne on levitettävissä

Potentiaaliset uuden toimintatavan käyttöönottajat saattavat olla toisinaan epävarmoja palvelutuotteen toimivuudesta. Tuotteistamisprosessin kautta pyritään poistamaan epävarmuutta. Yksi tapa tähän on kertoa erilaisin esimerkein, miten uusi toiminta on käytännön tasolla toiminut eri organisaatioissa. 

Usein ESR-projekteissa kehitetyt palvelut ja sosiaaliset innovaatiot ovat laadukkaita, koska kehittämiseen on ollut sekä aikaa että monenlaisia resursseja. Tuotteistamisprosessin tarkoituksena on tehdä tuotteen korkea laatu mahdollisimman näkyväksi ja palvelun käyttöönotto helpoksi.

Luotettavien kontaktien luominen voi tapahtua monenlaisissa ympäristöissä: ammattilaistapahtumissa, seminaareissa, epävirallisissa kohtaamisissa tai netissä.

Jokaisen palvelutuotetta levittävän ammattilaisen tulisi olla selvillä tuotteen sisällöstä niin hyvin, että hän pystyy parilla lauseella kertomaan, mitä hyötyä palvelusta on.

Jos palvelulla on innostava nimi ja kohtaamisesta jää mukaan jokin pieni muisto, on todennäköistä, että kohderyhmän edustaja tarttuu asiaan ensimmäisen kohtaamisen jälkeen.

Yhteistyö muiden organisaatioiden kanssa on erinomainen väylä uusien palvelutuotteiden levittämiseen. Hankkeiden kannattaa tehdä yhteistyötä toistensa kanssa ja esitellä toistensa palveluita seminaareissa, messutapahtumissa, koulutuksissa, kokouksissa ja arjen kohtaamisissa. Kun asia on tuotteistettu selkeäksi kokonaisuudeksi, siitä kertominen muutamalla lauseella on helppoa myös hankkeen ulkopuolisille henkilöille.

Palvelu saattaa toisinaan lähteä leviämään ammattilaisten keskuudessa, koska kollegat suosittelevat sitä toisilleen.

Kollegoiden suositukset voivat olla paljon vaikuttavampia kuin palvelutuotteen kehittäneeltä taholta tuleva puhe.

Tuotteen tai palvelun identiteetti määrittyy pienten asioiden kautta. Visuaalisen ilmeen tulisi kohdata kohderyhmän arvostama ja tunnistama maailma.

Palvelutuotteen levittäminen jatkuu usein hankkeen päättymisen jälkeen esimerkiksi nettisivujen kautta rahoittajan kanssa sovitun ajan. Esimerkiksi hankkeen aikana kehitetty koulutus voi jatkaa elämäänsä myös tilauskoulutuksena, mikäli koulutusmateriaali on edelleen saatavissa maksutta.

Toisinaan kohderyhmä havahtuu tilaamaan hankkeen palvelutuotteita vasta hankkeen päättymisen jälkeen. Siksi on tärkeää, että jokin organisaatio on sitoutunut pitämään hankkeessa kehitetyistä palveluista huolta ja levittämään niitä.


Työpohjat yhteiskehittämisen avuksi

(Lataa kaikki työpohjat käyttöösi pdf-muodossa.)

 • Työpohja 3: Ratkaisulähtöinen tuotteistamisen työpohja auttaa projektin toimijoita löytämään erilaisia asiakkaita. Samalla hahmotellaan, miten projektissa voidaan tukea käytänteenne siirtymistä osaksi uuden ammatilaisen arkea. Tarkoitus on, että työpohjia täytetään eri kohderyhmien näkökulmista käsin useita.
 • Työpohja 4: Tuotteen sijoittaminen organisaation eri tasoille -työpohjassa etsitään reittiä, jolla tuotetun hyvän käytänteen juurtumisen mahdollisuuksia pohditaan ammattilaisen, hänen taustayksikkönsä ja organisaatiojohdon näkökulmista.

Lukuvinkkejä

Hiltunen, P. (2017) Palvelusta tuotteeksi : Käsikirja palvelutuotteiden muotoiluun (Theseus). Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokra. Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy. 

Kilpiäinen, L. , Ylönen, V. & Vuorjoki, M. (2020) Hankesuunnitelmasta projektiarkeen – mikrohetkien arvostaminen ja esille nostaminen Osuma-blogit. Metropolia Ammattikorkeakoulu

Parantainen,J.(2020) Palvelun tuotteistaminen. Näin paketoit insinöörisi osaamisen sisäänheittotuotteeksi. pöllitästä.fi. Noste oy  

Puuronen, K. (2020) Kehittämisen yhteydessä pitää puhua tuotteistamisesta. Tikissä. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan sydämessä -blogi. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Torkko, N. (2020) Kehittämistyön tuotteistaminen. Opas hanketyön näkyväksi tekemiseen (Theseus). OIVA-sarja 18, Metropolia Ammattikorkeakoulu.