Lähteet

Vaikuttava projekti -verkkojulkaisun lähdeluettelo.

Aaltonen, Paula (2019). Olipa kerran onnellinen ohjausryhmä… Midagon Oy:n blogit.

Ansochkin, Katja (2021). Mittaavien tavoitteiden asettaminen (YouTube). Vaikuttavuuden edelläkävijäksi -webinaarisarja 9.2.2021. Yhteiskunnallisten yritysten liitto Arvo ry.

Björkqvist, Leena (toim.) (2014). Kartta, kompassi & kalenteri. Projektiarvioinnin opas (issuu.com). Metropolia Ammattikorkeakoulu, Reititin-projekti.

Björkqvist, Leena & Niemi, Johanna (2020) Arviointi kehittämisen ja johtamisen välineenä (Theseus). Ota 3×3-malli käyttöösi. Kulttuurituotannon työpapereita. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Cialdini, Robert B. (2009). Influence: The Psychology of Persuasion. HarperCollins e-books. Adobe Acrobat eBook Reader March 2009.

Halonen, Katri (2017a). Juurruttamisen 4 V:tä – viesti, varioi, valtavirtaista, vakiinnuta (Theseus). Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Halonen, Katri (toim.) (2017b). Innosta nuori, Innosta kollega, Jaa innostusta: Pakallinen innostusta nuorten kanssa työskentelyyn (Theseus). Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Halonen, Katri (toim.) (2019a). Oppimisen uusi ekosysteemi – Osallistamalla osaamista -projektien hyviä käytäntöjä (Theseus). Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Halonen, Katri (2019b). Olisiko aika tehdä ohjausryhmien vallankumous? Tikissä-blogi. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Halonen, Katri (2021). Projekti loppuu, mitä jää? Sosiaalisten innovaatioiden juurruttaminen. OIVA-sarja 33, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Halonen, Katri & Tuulos, Tytti (2020). Arvioiden yhteistyöhön. Ennakkoluulottomasti siltaa rakentamassa osallisuuden ja osallistamisen välille (Theseus). Kulttuurituotannon työpapereita. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Julkisen hallinnon uudistamisen strategia (2020). Valtioneuvosto.

Kimbell, Lucy & Julier, Joe (2012). The Social Design Methods Menu. In perpetual beta (pdf). Lontoo: Fieldstudio.

Laurila, Marianne (2020). Monitoimijuuskartta. Analyysityökalu toimijoiden tunnistamiseen sosiaali- ja terveyspalvelujen monitoimijaisessa kehittämisessä (pdf). Vaasa MUOVA Design Research 1/2020.

Lehtelä, Simo & Koivisto, Juha (2019). Näkökulmia sosiaalisiin innovaatioihin ja niiden arviointiin (pdf). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Työpaperi 7/2019. Helsinki.

Liikkuva amis (2020). Juurrutussuunnitelma (pdf).

Moilanen, Hanna & Mäkeläinen, Paula (2014). ”Kokonaisuudesta irrallaan oleva projekti ei jää elämään” Hyvinvointiprojektien vaikutusten arviointi (Theseus). Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja D. Työpapereita. 68.

Olaisen, Johan & Revang, Oivind (2018). Exploring the performance of tacit knowledge: How to make ordinary people deliver extraordinary results in teams (ScienceDirect). International Journal of Information Management Volume 43/2018, 295–304.

Parantainen, Jari (2012). Tuotteistamisen perusteet. Tuotteista palvelusi, tuplaa katteesi. Helsinki: Ediste.

Peltola, Ulla & Vuorento, Mirkka (2007). Juurruttamisen edistäjät ja estäjät. Kokemuksia työllistymispalvelujen kehittämisprojekteista (pdf). Kuntoutussäätiön työselosteita. Working papers 33/2007.

Pohjalainen, Marjut (2012). Hiljaisen tiedon käsite ja hiljaisen tiedon tutkimus: katsaus viimeaikaiseen kehitykseen. Informaatiotutkimus 31 (3).

Polanyi, Michael (1966). The Tacit Dimesion. Garden City, New York: Doubleday & Company.

Pätäri, Jenni, Teräsahde, Satu, Harju, Aaro, Manninen, Jyri & Heikkinen, Anja (2019). Vapaa sivistystyö eilen, tänään ja huomenna. Vapaan sivistystyön rooli, asema ja merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa ja koulutusjärjestelmässä (pdf). Vapaa Sivistystyö ry.

Salmenkangas, Mai & Wallin, Riikka (2019a). Sukupuolisensitiivinen projektityö – Näkökulmia ja työkaluja nuorten parissa työskentelyyn (Theseus). Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Salmenkangas, Mai & Wallin, Riikka (toim.) (2019b). VOL 2 Innosta nuorta, innosta kollegaa – Pakallinen innostusta nuorten kanssa työskentelyyn (Theseus). Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Suopajärvi, Leena (2013). Opas projektiarviointiin (pdf). Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan julkaisuja C. Työpapereita 55: Rovaniemi.

Tapio, Mari (2020). ADEKA-projektin loppuraportti ja suositukset kouluttajille (peda.net). Kansalaisfoorumi. Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Torkko, Niina (2020). Kehittämistyön tuotteistaminen. Opas projektityön näkyväksi tekemiseen (Theseus). Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Tuomela, Jenni & Humaljoki, Kaisa (2015). ProVe-malli. Projektien vertaisarviointimalli (pdf). ADHD-liitto, Luustoliitto.

Tuominen, Tiina, Järvi, Katariina, Lehtonen, Mikko H., Valtanen, Jesse & Martinsuo, Miia (2015). Palvelujen tuotteistamisen käsikirja. Osallistavia menetelmiä palvelujen kehittämiseen (aaltodoc). Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA 5/2015.

Turpeinen, Merja, Jurvansuu, Hanna, Husman, Päivi & Ågren, Susanna (2014). Projektista arjen käytännöksi. Tutkimusraportti projektien tulosten juurtumista ja leviämistä edistävistä ja estävistä tekijöistä ammatillisissa oppilaitoksissa (issuu.com). Arjen arkki. Työterveyslaitos & Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKUry.

Uusikylä, Petri (2014). Kuinka projekti säilyttää kurssinsa? Suunnittelun ja projektiarvioinnin kriittinen suhde. Teoksessa Leena Björkqvist (toim.). Kartta, kompassi & kalenteri. Projektiarvioinnin opas (issuu.com). Metropolia Ammattikorkeakoulu, Reititin-projekti, 12–14.

Vaikuttajan reittikartta. Allianssi.

Valovirta, Ville (2017). 6Aika-strategian vaikuttavuusmalli (pdf). Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy.

Westley, Frances, McGowan, Katherine & Tjörnbo, Ola (toim.) (2017). The Evolution of Social Innovation: Building Resilience Through Transitions. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.